“Humans are incredibly visual and powerful, moving images help us find meaning… [and] video helps capture and contextualize the world around us.” 

 

Dan Patterson

rythm.

We live in a constant rush. Immersed in technologies and everyday duties, we stop noticing the world around us, the world that goes beyond the phone screen or computer monitor.

In the short film “Rhythm” I tried to show the pace of nature, its charm and harmony. I wanted to capture the rhythm prevailing in nature through the camera’s eye.

Żyjemy w ciągłym biegu. Zanurzeni w technologiach i obowiązkach codzienności, przestajemy zauważać otaczający nas świat, świat który wykracza poza ekran telefonu czy monitor kopmutera.

W krótkim filmie “Rytm” starałem się pokazać tempo natury, jej urok i harmonię. Chciałem, okiem kamery uchwycić rytm, panujący w przyrodzie.

motion.

Wooden.City is a Polish company, with headquarters in Wrocław that produces wooden models for folding. Over 40 unique wooden models, like planes, vehicles, motorcycles or maps can be assembled without the use of glue. 

Starting with the creative brief, I developed a script and a storyboard for each video to visualize ideas of the Wooden.City team. Then, I proceed to video production and post-production, and created a series of product videos for marketing purposes, capturing each wooden model and its elements in detail.

Wooden.City to polska firma produkująca drewniane modele do składania. Ponad 40 unikatowych drewnianych modeli, takich jak samoloty, pojazdy, motocykle czy mapy, można złożyć bez użycia kleju.

Zaczynając od briefu kreatywnego, opracowałem scenariusz i storyboard dla każdego filmu, aby zwizualizować pomysły zespołu Wooden.City. Stworzyłem serię filmów produktowych w celach marketingowych, szczegółowo przedstawiając każdy drewniany model oraz jego elementy.

art.

self-criticism.

Our life is full of expectations. We have our desires, values, and beliefs. They paint a mental picture of who we think we “should” be. When our expectations about ourselves are not met, our internal dialogue says “I could have done better…”, we start feeling worthless and can even fall into depression. Human tendency to engage in negative self-evaluation often results in feelings of anxiety, failure, and guilt. 

In the short film “Self-criticism” a central idea is a constant fight with an inner critic. The main character challenges himself to let go of negative self-beliefs and overcome personal struggle. 

Nasze życie jest pełne oczekiwań. Mamy własne pragnienia, wartości i przekonania. One tworzą mentalny obraz tego, kim myślimy, że „powinniśmy” być.

Kiedy nasze oczekiwania wobec nas samych nie są spełnione, nasz wewnętrzny krytyk mówi „Mogłem zrobić to lepiej…”, zaczynamy czuć się bezwartościowi, możemy nawet popaść w depresję.

Ludzka tendencja do angażowania się w negatywną samoocenę często prowadzi do poczucia niepokoju i winy, strachu porażki.

W krótkometrażowym filmie „Autokrytyka” centralną ideą jest nieustanna walka z wewnętrznym krytykiem. Główny bohater rzuca sobie wyzwanie, by oprzeć się negatywnym przekonaniam o sobie i wygrać walkę ze swoim wewnętrznym krytykiem.

animation.

advertisement.

lET'S TALK